Itxasora, Augustin Zubikarai
Egan, 3/6-1960

 

I

 

ANGULARI TALDIA:

 

(Zortzi edo amar leguneko taldia, angulatako oi diran bai, kutxa, argontzi edo parol eta abar eskuetan dituezala.)

 

        (Abestuten)

                Au gabaren ederra,

                izarrez jantzia;

                gaua bai da maitekorra

                zeru garbiaz.

 

                Ai au zeru eder

                izarrez jantzia,

                gaur bai giro gozo

                angulariak.

 

                Oe bigun epela

                maite beti alperrak,

                gau giro ta mai ederra

                angulariak.

                Nai dabenak jan eta edan

                betoz gugaz ur ondora,

                betoz angulariaz.

 

                Guazen bai, guazen

                ene lagunak,

                guazen guazen ur ertzera

                gure zain an dira ta

                angulatxoak.

 

ABEL: (Urrunera deyez.) Txinpas...! Txinpas...!

ABOTS BAT: (Barrutik.) Oraindik or?

ABEL: Da? Ze barri?

ABOTS BAT: (Barrutik.) Bost-sei, bost-sei... or nabil.

PERU: Bost-sei diño? Izango dira amasei.

ZATORRA: Orreri beintzat or dago bota lei.

PIPAX: Tuntux'ek zer ete diño ba?

LIRAIN: Beti lez Olazar zuloan egongo da a.

PERU: Arek erantzuteko orraitio... eguna egun izango litzake.

ABEL: Zegaitik ez dau erantzun biar ba? (Urrunera deyez.) Tuntux...! Tuntux...!

PERU: Bai, a ze alperrik eztarria urratu. Atso guztiak laster asiko dira marmarka leyoetan ze zarata ete darabilgun.

ABEL: (Deyez.) Tuntux...! Tuntux...!

ABOTS BAT: (Barrutik.) Eup!

ABEL: Ze bari? Asko?

ABOTS BAT: (Barrutik) lxkirak eta zikiñak bai.

ABEL: (Deyez.) Ta angulak?

ABOTS BAT: (Barrutik.) Emen korrenta ugari.

PERU: Ba nengoan ba orrek erantzun zuzenik emongo ebanik.

ZATORA: Ara ez juateko beste adierazi dau ta geyago ze eskatu lei gor eta mozkor orreri?

PERU: Gor edo mozkorra

        jo dausku ederto tontorra.

PIPAX: Bai erantzun koxkorra.

ABEL: Ori da ba gure lorra.

LIRAIN: Barriro ere izango dogu zorra.

PERU: Sarri bai sakel dollorra.

PIPAX: Goizetan ez da faltako lo konkorra.

LIRAIN: Entzun biar gero atsuen mor-morra.

PERU: Eskerrak dogun arpei gogorra.

ZATORA: (Nasai.) Kontuak kontu, erre daigun txokorra.

PIPAX: Bertsolari zu ere Satorra?

ZATORA: Ala dala uste derrigorra.

ABEL: Tira mutillak, jardunak jardun eta bertsuak bertso obe ez dogu izango geure tokietara urreratu?

ZATORA: Ori litzake biarrezkoena.

PIPAX: Gaur da beintzat gaurik egokiena.

LIRAIN: Izentau niretzat tokirik onena.

PERU: Nok jakin zein dan ugariena?

LIRAIN: Zuentzat edozein ba da aukerakoena

        niretzat laga epelena,

        gaur da ta gaurik otzena.

ABEL: (LIRAIN'eri.) Ezetz izan geyena?

PIPAX: Ori? Lotarako bai ariñena.

PERU: Autsi ordago orreri, lenena.

LIRAIN: Zeñena?

PERU: Alboan dozun zirikalariena.

ABEL: Asiko dogu gure ekiñik gogotsuena?

PIPAX: Emen gara aldrarik kementsuena.

PERU: Gaur izan lei gaurik aberatsena

 

        (Abestia)

                Dan, dan, dan!

                Parol argiz

                bete dira

                ibai-ertzak.

 

                Gau illunean

                ibai ertzean

                ta eguerdian

                mai buruan.

                Angulari, angulari,

                ekin gogozl

 

                Dan, dan, dan!

                Gure baiak

                laster dira

                zuri-ziri.

 

                Argi ondoan

                angulatxoak

                guri begira

                ziri-ziri.

                Angulari,

                angulari,

                ekin gogoz!

 

(Astiro-astiro urrunduten dira.)

 

Itxasora, Augustin Zubikarai
Egan, 3/6-1960