Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956

 

SEIGARREN ATERALDIA

 

San Jose ta Birgiña berriz azalduko dira.

 

SAN JOSE: Iaunari zor dioguz eskerrak, Maria,

                Urreratu bai degu Belen'go uria.

BIRGIÑA: Eperik ezta, Joxep, betetzen eztanik;

                Laster jaioko da Jesustxu nigandik.

                Pozez detan biotz au ezin iat kabitu

                Eztitasun gozoa daroat nabaitu.

SAN JOSE: Nere ustez gabiltza, apur bat berandu.

                ¿Izango ete degu Belen'en ostatu?

BIRGIÑA: Ostaturik ezpa'da Belen'go urian

                Iaungoikoa ba'degu lekutxu guzian;

                Ordua eldu da, ene senar maitea,

                Sein onek jaio bear du, jo zazu atea.

 

(San Jose'k ostatuan atea jo ondoren, adi gelditzen dira. Kanta au aituko da barrean:)

 

KANTARIAK: San Jose deika dago

                Ostatu-atean

                Ama Birgiñarekin

                Sar-nairik barnean.

                Laister jaio bear du

                Iainkoak lurrean,

                Ostaturik ezpa'da,

                Txabola batean.

 

(Kanta onen ondoren, ezta-baida au aituko da ostatu barnean: )

 

OSTATARIA: ¡Amutil! ¿Ez al dek aitzen, mutil?

MORROIA: Oge barruan nazu biribil-biribil.

                Eman nazu bakea, egon zaite ixil!

OSTATARIA: Ez al dek aitu?

                Zori gaiztoan artu eindudan, nere etxean kriadu!

MORROIA: Lo egiten itxizu, oindik goiza ezdezu.

                Une onetan oean naiz da, enaiz ongi berotu.

 

(Berriz etea joten du San Jose'k).

 

OSTATARIA: ¡Ara, norbait da atean!

MORROIA: ¡Gu ongi gaude ogean l

OSTATARIA: Laister ezpa'aiz altxata, aterako aut makillaka.

MORROIA: Makillaka naiz agaka, morroiak logurea dauka.

SAN JOSE: Senar-emazteak gera, ez arren leiatu

                Bear dan lan-saria, ordainduko degu.

MORROIA: Zuentzat ostaturik ez degu emen;

                Sarr zaitezte beraz bazterren baten.

SAN JOSE: Belen'en ostaturik guretzat ezpa-da,

                Esan eizkuzu arren nun igaro gaba.

MORROIA: Or dago portale bat, uriaz ateti;

                Iskuzu lo-egiten; zoazte emetik.

BIRGIÑA: Besterik ezpa'degu, guazen ba bertara;

                Iaungoikoa dan tokian, ezta ezer palta.

 

(Portalean sartuko dira. Bereala kanta aituko da barnean).

 

KANTARIAK: Pekataria poztu dedilla,

                Poztu dedilla zerua ;

                Portale baten jaiorik dago

                Mesias gure Iainkua.

                Zeruarentzat gloria dakar,

                Gizonarentzat bakea,

                Ondasun denak izan o¡-duan

                Eztitasunez betea.

 

Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956