Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956

 

BOSGARREN ATERALDIA

 

San Jose ta Birgiña azaltzen dira

 

SAN JOSE: Goazen Maria, goazen Belen'era,

                Zesar'ek eskatu duna ordaintzera.

BIRGIÑA: Borondate andiaz jarten naiz bidean;

                Pozik jarraituko det zure ondorean.

SAN JOSE: Emetik Belen'era bidetxo luzea.

                Nekatuko zera-ta... ¡auxe naigabea!

BIRGIÑA: Etzaite naigabetu, senartxo maitea;

                Agindu egin dute gu ara joatea.

                Bete dezagun Iaunaren borondatea

                Pozean biurr dedin zure naigabea (Ba doaz).

 

(Barnean kantako dute).

 

KANTARIAK: Belen'era dijoaz Jose ta Maria

                Jesus dutelarikan euren gidaria.

                Jarra¡, maiteak, jarra¡, aurrera bidea;

                Zuzen juango zerate, ezin da galtzea.

 

(Kanta orren bitartean, antzokiko oiala aldatuz, Belen inguroa azalduko da ostatuarekin eta abar).

 

Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956