Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956

 

BIGARREN ATERALDIA

 

Lengoak eta angerua

 

(Angerua irtengo da ego ta guzti).

 

ANGERUA: Agur milla bider, Birgiña Maria!

                Ni naiz zeruetako albiztaria.

                Berri andi bat dakart an goian emana

                Zeu zerala izango Iainkoaren Ama.

BIRGIÑA: Ezagutu ezpa'det egundo gizonik

                ¿Nola jaio diteke Iaun ori nigandik?

ANGERUA: Ez dezu zertan jarri batere dudarik;

                Ezta zeruarentzat ein-eziñekorik.

                Ezpanak Iaun Altsuak igitu bai ditu,

                EGIN BETE esanik, egiña da: ¡Kitu!

 

(Joaten da).

 

BIRGIÑA: (Begiak eta besoak zerurantz jasoaz).

                Zeu zara nere Iaun; mirabea naiz ni.

                Zure asmoa nigan, ni bezela bedi.

SAN JOSE: (Kezkati).

                Aurdun nabaritzen det nere emaztea;

                Orrek piztutzen dida barneko kezkea.

                Neskaso bat ain garbia

                Zeralarik zu, Maria

                ¿Nola diteke?

                ¡Oi, oi, oi ene!

                Ez derizkiot zugaz emen gelditzea;

                Baña ezingo al bizitzea

                Zu gabe Maria

                ¡Oi! ¡au naigabea!

 

(Lo antzo etzaten da).

 

Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956