Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956

 

LENBIZIKO ATERALDIA

 

(San José ta Birgiñea azaltzen dira. Astiro ta eztisu itz-egingo aute).

 

SAN JOSE: ¡Zoriontsu naiz! ¡Zorioneko!

                Zurekin alkartu naizelako

                Eskar beroa gorderik det nik

                Ontzat eman dun Jaunarentzako.

BIRGINA: Zorioneko nazu ni ere

                David'en seme zeran Joxepe

                Zeru-deiari utsik ein bage

                Egin bai-nazu zure emazte.

SAN JOSE: Ainbat zorion... ¿nundik nik; nundik?

 

(Angeruak erantzungo du barrendik).

 

ANGERUA: ¿Nundik? Doe guztia, ¡zerutik!

SAN JOSE: Zeruak orla nai dula

                Orla izan dadilla.

 

(Barnean kantatuko dute).

 

KANTARIAK: Jose'ren emazte da

                Birgiña kutuna

                Edertasunez denak

                Arritu dituna.

                Pozgarri zaigu guri

                Zuen batasuna

                Ortik datorgulako

                Zoriontasuna.

BIRGIÑA: Irukoitz Donearen Seme bakarra

                Arren aitu zaiguzu gure negarra!

                Zatoz Sorkaldeko eguzki berua

                Gogoraziaz guri, Adan zan itxua.

                Adan'ek egin bai zun itxurik pekatu,

                Aren da gure utsak damu ditugu;

                Parkamenik, bearba, ez degu meresi,

                Errukior zeranez gutaz kupi zadi.

                Igarle iakintsuak iragarri zuten

                Sortuko zala Iaun bat ziurki Belen'en:

                Bera izango zala gure Salbadore

                Garbi utziaz denok orbanik bage.

                Dontzella bategandik jaiotzeko dala...

                ¿Nor izango ote da, Iaun orren Ama?

 

Eguberri-Aizeak, Imanol Ziarsolo
Egan, 5/6-1956